Informujemy o aktualizacji regulaminu konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami" ogłoszonego w ramach Działania 1.5 PO WER.

Informujemy o aktualizacji regulaminu konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami ogłoszonego w ramach Działania 1.5 PO WER.

Zakres zmian

Zmianie uległy terminy rund składania wniosków w konkursie, tj.:

  • 1 runda: od dnia 30.09.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00),
  • 2 runda: od dnia 01.12.2020 do dnia 29.01.2021 (do godziny 12:00) - warunkiem uruchomienia rundy jest dostępność alokacji na konkurs
  • kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.02.2021) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00) - warunkiem uruchomienia rundy jest dostępność alokacji na konkurs

Dodatkowo, w regulaminie doprecyzowano zapisy dotyczące obszaru otwartego rynku pracy i budżetu konkursu na projekty dotyczące aktywizacji i przygotowania do wejścia na otwarty rynek pracy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Rozdział I. Informacje ogólne i przedmiot konkursu).

Aktualizacji uległy również załączniki 1a/1b. Dodano w nich bowiem komentarze IOK dotyczące wniosku o dofinansowanie. Nowo wprowadzone zapisy w załącznikach oznaczono kolorem. W Regulaminie zmieniono również nazwę Instytucji Ogłaszającej Konkurs. Wszystkie wprowadzone aktualizacje mają charakter porządkowy.

Zaktualizowany regulamin konkursu w trybie rejestracji zmian wraz z załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

Przypominamy, że przedmiotem niniejszego konkursu są projekty dotyczące zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Projekty w konkursie będą realizowane i rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie są organizacje pozarządowe oraz agencje zatrudnienia. Alokacja na konkurs wynosi 100 mln zł.

Informacje dotyczące konkursu:

  • FAQ oraz wyjaśnienia dotyczące konkursu publikowane są na stronie IOK: www.efs.mrpips.gov.pl
  • Pytania w kwestiach dotyczących konkursu należy kierować na adres e-mail: ozn@efs.mrpips.gov.pl
  • Osoba do kontaktu: Wioletta Olechno – nr telefonu: 22 661 19 61

Pliki do pobrania

Zobacz także

Informacje dotyczące konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 dostępne są na stronie naboru wniosków o dofinansowanie projektów