Informujemy, iż w związku z zatwierdzeniem 17 wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz publikacją odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania poruszane przez potencjalnych projektodawców, Instytucja Organizująca Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 (II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym) dokonała zmian w regulaminie konkursu, w tym zmianie uległy zapisy m.in.:

  • Rozdziału 2.3 Partnerzy.
  • Rozdziału 2.4 Grupa docelowa.
  • Rozdziału 2.6 Zadania, kryterium dostępu nr 4, w którym uszczegółowiono przykładowe koszty do rozliczenia w ramach 80% kosztów bezpośrednich.

Pliki do pobrania

Zobacz także

Strona konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20