Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na produkcji spotów informacyjnych i przeprowadzeniu płatnych kampanii promocyjnych z wykorzystaniem wyprodukowanych materiałów za pośrednictwem strony Zamawiającego w serwisie Facebook.

Zamówienie zostało podzielone na części:

  • I CZĘŚĆ - Produkcja animowanego spotu z wykorzystaniem techniki „whiteboard” i jego promocja za pośrednictwem strony Zamawiającego w serwisie Facebook.
  • II CZĘŚĆ - Produkcja trzech spotów informacyjnych i ich promocja za pośrednictwem strony Zamawiającego w serwisie Facebook.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, każdy z Oferentów może złożyć ofertę na jedną część lub dwie oferty na dwie części Zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Oferty należy przesyłać za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności do 12 maja 2022 r.

Szczegóły dotyczące zamówienia i sposobu przesyłania ofert:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106597