Z uwagi na zmianę lokalizacji siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co spowodowało trudności w dostępie do sieci oraz utrudnienie kontaktu potencjalnych Beneficjentów konkursu pt. "Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie", Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Organizująca Konkurs) podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków w ramach niniejszego konkursu do dnia 10.01.2019 r. do godziny 14.00.

Ponadto, zmianie uległ nr telefonu osoby wskazanej do kontaktu w rozdziale II Informacje ogólne i przedmiot konkursu Pana Piotra Gładkiego tel. 22 661 19 27 oraz dane teleadresowe wykazane w regulaminie konkursu w pkt. 7.1 Protesty.

Dodatkowo zaktualizowano pkt. 5.1 Ocena merytoryczna i kryteria oceny oraz załącznik 1 Kartę oceny merytorycznej w części dotyczącej kryteriów horyzontalnych.

Wobec powyższego w regulaminie konkursu zmianie uległy zapisy w pkt.: II Informacje ogólne i przedmiot konkursu, 4.2 Terminy składania wniosków, 5.1 Ocena merytoryczna i kryteria oceny, 7.1 Protest oraz załącznik nr 1.

Aktualny regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18