Z uwagi prośby potencjalnych beneficjentów konkursu nr nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18 pt. Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucja Organizująca Konkurs  podjęła decyzję o wydłużeniu naboru wniosków w ramach niniejszego konkursu do dnia 1.10.2018 r. do godziny 12.00.

Zmianie uległy zapisy w pkt. 4.2 Terminy składania wniosków, natomiast aktualny regulamin konkursu dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18