Zapraszamy do składania ofert polegających na oszacowaniu wartości badania ewaluacyjnego dotyczącego „Oceny wsparcia z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój skierowanego do więźniów oraz byłych więźniów”.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie formularza oferty z szacunkowym kosztem w rozbiciu na ceny netto i brutto (wyszczególniając koszt przeniesienia praw autorskich) dla badania ewaluacyjnego dotyczącego "Oceny wsparcia z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój skierowanego do więźniów oraz byłych więźniów ". Szczegółowy Opis Przedmiotu Szacowania zawiera załącznik nr 1.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Formularz oferty należy przesyłać do dnia 6 października 2020 r., w wersji elektronicznej na adres: monika.stolarzewicz@mrpips.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Stolarzewicz: tel. 22 661 19 32

Usługa zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania