Wszystkie instytucje w systemie realizacji PO WER, w tym MRiPS dążą do osiągnięcia najwyższych standardów etycznych.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej jest przeciwny przejawom nadużyć finansowych i korupcji w prowadzeniu swojej działalności. Wszyscy pracownicy Instytucji Pośredniczącej PO WER zobowiązani są do stosowania Polityki przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym, wprowadzonej Zarządzeniem nr 23 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 czerwca 2015 r. oraz Strategii przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych oraz korupcji dla Departamentu Wdrażania EFS.

Podstawowe wymagania etyczne wobec urzędników korpusu służby cywilnej określone są w "Wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki" przyjętych Zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. 2011 nr 93 poz. 953).

Instytucja Pośrednicząca PO WER oczekuje przestrzegania standardów etycznych od  projektodawców i beneficjentów monitorowanych Działań PO WER. Ponadto, IP zwraca uwagę na brak akceptacji dla niepożądanych działań.

Do najczęściej identyfikowanych nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych należą:

 • konflikt interesów,
 • przerabianie dokumentów (fałszerstwo),
 • zmowy przetargowe,
 • działania o znamionach korupcji.

Informacje o podejrzeniu nadużycia finansowego mogą pochodzić z różnych źródeł.

Źródła te można podzielić na trzy rodzaje:

 • informacje od pracowników właściwej instytucji, pozyskane w trakcie wykonywania bieżących zadań oraz kontroli;
 • informacje o prowadzonych śledztwach i postępowaniach,
 • pozostałe źródła zewnętrzne, do których należy zaliczyć w szczególności: artykuły prasowe; donosy/skargi osób trzecich, w tym tzw. „sygnalistów” (whistle-blowing); informacje przekazane przez Beneficjentów.

W związku z powyższym, w celu zgłoszenia podejrzenia nadużyć finansowych i/lub korupcji należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.efs@mrips.gov.pl

W zgłoszeniu prosimy o wskazanie następujących danych (o ile są dostępne):

 1. Nazwa Instytucji, beneficjenta lub wykonawcy, którego dotyczy zgłoszenie;
 2. Tytuł / numer projektu;
 3. Opis zdarzenia;
 4. Informacja o osobie lub osobach, których dotyczy Zgłoszenie;
 5. Informacja o innych osobach, które mogą coś wiedzieć w danej sprawie (np. były świadkiem zdarzenia);
 6. Wskazanie dokumentów / źródeł świadczących o nadużyciu finansowym
 7. Możliwość powtórzenia się zdarzenia w przyszłości:      □  TAK    □  NIE
 8. Czy kwestia była zgłoszona wcześniej do innego organu (Jeśli tak, to do jakiego)?
 9. Czy chce Pani/Pan pozostać anonimowy?

Dodatkowo publikujemy:

 • Notę informacyjną dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS (COCOF 09/0003/00 of 8.2.2009 - Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF), która zawiera wykaz mechanizmów oraz ma na celu zwiększenie świadomości nadużyć w państwach członkowskich w sposób pozwalający na wzmocnienie systemów zarządzania i kontroli w celu skuteczniejszego zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania;
 • Dokument pt. Compendium of Anonymised Cases – Structural Action opracowany przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych opisujący nadużycia finansowe;
 • Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych, wydane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01).

Ponadto zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach internetowych:

Pliki do pobrania

 1. Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS (COCOF 09/0003/00 of 8.2.2009 - Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF) - PDF, 327.81 KB
 2. Dokument pt. Compendium of Anonymised Cases – Structural Action opracowany przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych opisujący nadużycia finansowe - PDF, 7841.79 KB
 3. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych, wydane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne - PDF, 4157.07 KB
 4. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01) - PDF, 1355.35 KB