Instytucja Pośrednicząca informuje, że została zakończona ocena projektu pozakonkursowego złożonego w ramach PO WER przez:

  • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.6 "Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych".

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowanie uzyskał projekt pt. „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”. Informacje szczegółowe przedstawia załączona tabela.

Pliki do pobrania