26 października odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej do spraw Centrów Usług Społecznych powołanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W spotkaniu wzięli udział m.in. Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w MRiPS i Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP - Przewodniczący Rady Programowej CUS.

Zadania i skład Rady Programowej CUS

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powołała w dniu 19 października br. Radę Programową na mocy Zarządzenia nr 44  w sprawie powołania Rady Programowej  do spraw projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie pod tytułem „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Podstawowe zadania Rady Programowej to:

 • monitorowanie kolejnych etapów realizacji projektów;
 • zatwierdzanie pakietów produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego w każdym z projektów.

W skład Rady Programowej  wchodzi 19 przedstawicieli następujących Instytucji:

 • Kancelarii Prezydenta RP;
 • Narodowej Rady Rozwoju;
 • Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS);
 • Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS);
 • Departamentu Rynku Pracy w MRiPS;
 • Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej  w MRiPS;
 • Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRiPS;
 • Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRiPS;
 • Departamentu Polityki Rodzinnej w MRiPS;
 • Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
 • Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Centra Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej

Centra usług społecznych to nowe jednostki organizacyjne gmin i instytucje lokalnej polityki społecznej. To miejsca, w których są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych.

Usługi są świadczone przez różnych wykonawców, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

Centra usług społecznych:

 • zapewniają możliwość uzyskania różnych usług społecznych w jednym miejscu – bez potrzeby chodzenia do urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej czy innej jednostki;
 • zapewniają dopasowanie  oferty usług społecznych do realnych potrzeb społeczności lokalnych i dostarczenie ich w sposób skoordynowany;
 • przyczyniają się do skutecznego i efektywnego dostarczania usług społecznych mieszkańcom gmin w takiej skali i formie, w jakiej tego potrzebują.

Usługi społeczne oferowane przez centra usług społecznych są kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.


CUS utworzone w ramach PO WER

W pilotażowych projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez gminy powstaną 42 Centra Usług Społecznych. Łączny koszt realizacji projektów to ok. 121 mln zł.


Mapa