W związku z zakończeniem negocjacji kolejnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 na realizację projektów dot. rozwoju potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej I "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" PO WER, Działania 1.5 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami", Poddziałania 1.5.1 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy VIII cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20