Partnerzy społeczni (NGO) wybrani do wspólnego przygotowania i  realizacji projektu pod tytułem: Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych:

  • Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami PFON, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa,
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego FIRR., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z fiszką projektu pozakonkursowego koncepcyjnego w ramach Rocznego Planu Działania na rok 2020 dla Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020 opracowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wnioskodawcy będą realizowali projekt z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako wnioskodawcą i liderem partnerstwa  oraz z  partnerem ekonomicznym wyłonionym w trwającym aktualnie naborze uzupełniającym.