Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla części II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu przeprowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Uczestnikami projektu są przedstawiciele działów urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w regionie (w szczególności w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej i finansowania tych działań z EFS), przedstawiciele regionalnych ośrodków polityki społecznej, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych ciał opiniodawczo-doradczych na poziomie regionu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu

Liderem partnerstwa (Wnioskodawcą), zgodnie z kryterium dostępu musi być:

  • organizacja pozarządowa lub,
  • uczelnia i podmiot uczestniczący w kształceniu na poziomie wyższym lub,
  • jednostka naukowa, w tym instytut badawcza.

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 wynosi 7 000 000 zł.

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 26.08.2016 r. do dnia 13.09.2016 r.

Wnioski należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.16 do 16.15. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o dofinasowanie projektu w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Dodatkowe informacje

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: rzecznictwo@efs.mrpips.gov.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16.