Przedmiot konkursu

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wypracowanie i upowszechnienie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy. Model ma być narzędziem umożliwiającym pracodawcy przyjazne wdrożenie osoby niepełnosprawnej w środowisko pracy z wykorzystaniem jej potencjału. Powinien on mieć charakter na tyle elastyczny i otwarty aby uwzględniać możliwość pojawienia się nowych instrumentów wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zmieniające się otoczenie prawne i instytucjonalne.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:

  • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • przedsiębiorcy.

Alokacja

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 5 228 375,00 PLN.

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.07.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 18.08.2017 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Dodatkowe informacje

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: Monika Tyburska, tel.: 22 461 63 95, adres e-mail: monika.tyburska@mrpips.gov.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17