W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18 „Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich”, publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z artykułem 46, ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zamieszczamy skład KOP w ww. konkursie.

Pliki do pobrania