W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18 „Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Do etapu negocjacji zostały zakwalifikowane 2 wnioski.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18