W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym negocjacji wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18 pn. Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej publikujemy I cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18