Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 30 lipca 2018 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18 pt. „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 31 sierpnia 2018 r. do dnia 1 października 2018 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18