Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 30 listopada 2018 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18 pt. „Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18