W związku ze zwiększeniem do 150 mln zł* alokacji na konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 dot. rozwoju potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy drugą listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Z uwagi na ograniczony poziom alokacji w konkursie, do negocjacji kierujemy kolejne 15 projektów z największą liczbą uzyskanych punktów (próg punktowy umożliwiający podjęcie negocjacji wyniósł 96,5 pkt.). Informujemy, że każdy wnioskodawca, którego projekt znajduje się na tej liście, otrzyma pismo negocjacyjne poprzez moduł korespondencji w SOWA. Wyniki oceny pozostałych projektów zostaną przekazane wnioskodawcom pocztą tradycyjną.

Przypominamy, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęły 144 wnioski o dofinansowanie na łączną alokację ok. 281,3 mln zł, z których 123 otrzymały pozytywny wynik oceny merytorycznej. Do tej pory do negocjacji skierowano 34 projekty.

* w ramach kwoty 150 mln zł utworzona została rezerwa finansowa w wysokości 10% dostępnej alokacji na konkurs, która będzie przeznaczona na ewentualne odwołania wnioskodawców

Pliki do pobrania