Zapraszamy do składania ofert polegających na oszacowaniu wartości badania ewaluacyjnego dotyczącego „Ewaluacja wsparcia systemowego z EFS w obszarze modernizacji publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy”.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się z prośbą o przesłanie formularza oferty (załącznik nr 2) z szacunkowym kosztem w rozbiciu na ceny netto i brutto (wyszczególniając koszt przeniesienia praw autorskich) dla badania ewaluacyjnego dotyczącego "Ewaluacja wsparcia systemowego z EFS w obszarze modernizacji publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy". Szczegółowy Opis Przedmiotu Szacowania zawiera załącznik nr 1.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Formularz oferty należy przesyłać do dnia 17 września 2021 r., w wersji elektronicznej na adres: lukasz.salamon@mrips.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Pan Łukasz Salamon pod adresem e-mail, który został wskazany powyżej.
Usługa zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania