Informujemy o aktualizacji regulaminu konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami ogłoszonego w ramach Działania 1.5 PO WER.

Aktualizacja regulaminu obejmuje:

  • zwiększenie alokacji na konkurs do 170 mln zł i utworzenia 20% rezerwy finansowej na pozytywnie rozpatrzone odwołania wnioskodawców od wyników oceny wniosków,
  • zwiększenie zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez uczestników projektu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie o zaświadczenia z urzędu pracy (Rozdział III. Wymagania konkursowe pkt 3.3),
  • zmianę nazwy IOK oraz adresu do korespondencji,
  • aktualizację procedury w zakresie weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projektach konkursowych EFS z zakresu aktywizacji zawodowej (załącznik nr 8).

Pliki do pobrania

Zobacz także

Strona naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20