Informujemy o aktualizacji regulaminu konkursu "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami" nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 ogłoszonego w ramach Działania 1.5 PO WER.

Zmiany dotyczą uwzględnienia w regulaminie szczegółowej procedury w zakresie weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projektach konkursowych EFS z zakresu aktywizacji zawodowej (załącznik nr 8). Zaktualizowano również wzór umowy o dofinansowanie projektu (Załącznik nr 7), w którym przywrócono zapisy odnoszące się do VAT oraz dokonano aktualizacji metryk promulgacyjnych aktów prawnych.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20