Instytucja Organizująca Konkurs dokonała aktualizacji regulaminu konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami" ogłoszonego w ramach Działania 1.5 PO WER

Zmiany dotyczą zwiększania alokacji na konkurs do 150 mln PLN, jak również utworzenia rezerwy finansowej, w wysokości 10% dostępnej alokacji na konkurs, która będzie przeznaczona na ewentualne odwołania wnioskodawców.

Zmianie uległ także Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu, który został dostosowany do obecnego wzoru umowy przekazanego przez IZ PO WER. Zmiany w ramach tego załącznika dotyczą przede wszystkim:

  • wprowadzenia zapisów dotyczących weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projektach aktywizacji,
  • doprecyzowania postanowień umownych w zakresie harmonogramu udzielania wsparcia w ramach projektów, gdyż w dalszym ciągu beneficjenci zaniedbują obowiązki z tym związane, co utrudnia przeprowadzenie wizyt monitoringowych w projektach,
  • rozszerzenia zakresu obowiązków, które beneficjent powinien wykonywać pomimo rozwiązania umowy o obowiązek współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie IZ, IP oraz obowiązek przedstawiania na wezwanie IP wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu,
  • aktualizacji metryk promulgacyjnych aktów prawnych, w tym nowej ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • dostosowania odwołań wewnątrz umowy,
  • pozostałych zmian redakcyjnych.

Dodatkowo w regulaminie konkursu:

  • doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu szeregowania projektów na liście projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, w sytuacji gdy więcej niż jeden projekt będzie miał tą samą liczbę punktów,
  • zmieniono adres do korespondencji z IOK,
  • wprowadzono inne zmiany o charakterze porządkującym.

Pliki do pobrania:

Aktualna wersja regulaminu konkursu wraz z Załącznikiem nr 7 dostępna jest na stronie internetowej konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20