Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs uzupełniający nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17 „Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania prawa zamówień publicznych” - makroregion I

Zakończony data naboru wniosków od 14.08.2017 do 31.08.2017

Aktualności

9.02.2018 r.
Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania

4.12.2017 r.
Lista projektów wybranych do dofinansowania - makroregion I

22.09.2017
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej

11.09.2017
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 14.08.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 31.08.2017 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, mającego na celu wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Projekt będzie realizowany tylko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z rozdziałami 7.2 i 7.3 regulaminu konkursu uzupełniającego nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17

Finanse

 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 1 260 400,00 PLN.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00 %.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
 • Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu uzupełniającego nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17 z dnia 13.07.2017 r. (PDF, 520.21 KB)