Zakończony data naboru wniosków od 03.12.2018 do 10.01.2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aktualności

21.08.2019
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 oraz Działania 2.9 PO WER

04.06.2019
Lista projektów wybranych do dofinansowania i skład Komisji Oceny Projektów

15.04.2019
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

21.01.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

5.12.2018
Wydłużenie naboru wniosków

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 03.12.2018 r. do dn. 10.01.2019 r. (do godz. 14.00).

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu którego celem będzie opracowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, z wyłączeniem szkół podstawowych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 5.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi 1 500 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18 z dn. 5.12.2018 r. - aktualny (PDF, 964.57 KB) - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można kierować do Pana Piotra Gładkiego, tel.: 22 661 19 27, e-mail: piotr.gladki@mrpips.gov.pl