Zakończony data naboru wniosków od 26.08.2016 do 13.09.2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej unieważnia ogłoszony w dniu 30 kwietnia 2016 r. konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 „Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej” realizowany w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER.

Aktualności

5.04.2017
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu

1.02.2017
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, mogą być:

 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradzczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt V.2 i V.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 (PDF, 790.75 KB)

Finanse

Alokacja przeznaczona na konkurs to 7 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 z dnia 26.07.2016 r. - (PDF, 790.75 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VI Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-007/16 (PDF, 790.75 KB)

Pytania

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: rzecznictwo@efs.mrpips.gov.pl