Zakończony data naboru wniosków od 31.08.2018 do 01.10.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr 02.09.00-IP.03-00-006/18 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”

Aktualności

08.07.2019
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działań 1.4 i 2.9 PO WER

13.06.2019
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.9 PO WER

27.05.2019
II cząstkowa oraz ostateczna lista projektów wybranych do dofinansowania

17.04.2019
I cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

22.02.2019
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

08.10.2018
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

13.09.2018
Wydłużenie naboru wniosków

29.08.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dn. 11.09.2018 r.

29.08.2018
Informacje i wyjaśnienia w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 31.08.2018 r. do 01.10.2018 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SZOOP podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie są Podmioty Ekonomii Społecznej. Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, podmiotem ekonomii społecznej jest:

  1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
  2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

    - CIS i KIS;
    - ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.);
  3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub spółka non profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%.
  4. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi 8 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18 z dnia 13.09.2018 r. (PDF, 677.47 KB)

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18 z dnia 30.07.2018 r. (PDF, 678.8 KB) - NIEAKTUALNY

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: