Zakończony data naboru wniosków od 30.03.2018 do 08.05.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18 „Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego”

Aktualności

19.04.2019 r.
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 oraz Działania 2.9 PO WER

18.12.2018 r.
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

18.07.2018 r.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

18.05.2018 r.
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 8.05.2018 r. do godz. 14.00.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie zidentyfikowane, przygotowanie i pilotażowe wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, których forma pozwalać będzie na wykorzystanie ich i wdrożenie także przez innych użytkowników po zakończeniu realizacji projektu (np. w ramach systemu franczyzowego, klastrów itp.).

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji PS i budowaniu ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług („wiązki usług społecznych”) na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin.

Finanse

 • Alokacja na konkurs wynosi 7 500 000,00 zł.
 • Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18 z dnia 24.04.2018 r. (PDF, 732.14 KB) - AKTUALNY

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020(Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: Anna Milewska-Podgrudna, tel.: 22 461 63 70, adres e-mail: Anna.Milewska-Podgrudna@mrpips.gov.plHarmonogram prac Komisji Oceny Projektów