Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19 Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne

Zakończony data naboru wniosków od 31.05.2019 do 15.07.2019

Aktualności

06.08.2020
Umowy podpisane w ramach Działania 2.9 PO WER w lipcu 2020 r.

24.07.2020
Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu

18.06.2020
Podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie projektu

8.04.2020
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu

11.03.2020
III cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania (makroregion V)

16.12.2019
II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania (makroregion II)

14.12.2019
I cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

12.12.2019
Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19

29.10.2019
Cząstkowa lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji w makroregionie I

22.10.2019
Cząstkowa lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji w makroregionie V

11.10.2019
Cząstkowa lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji w makroregionie II i IV

16.07.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

18.06.2019
Spotkanie informacyjne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019 r./styczeń 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.05.2019 r. do 15.07.2019 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu podniesienie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w przedmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne. Projekty mają także na celu stworzenie warunków umożliwiających włączenie się w system akredytacji również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji OWES.

W ramach niniejszego konkursu do dofinansowania zostanie wyłonionych 5 projektów.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi łącznie 6 000 000,00 zł, przy czym:

 • Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 432 832  PLN,
 • Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 074 632  PLN,
 • Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) – maksymalna wartość projektu wynosi  1 253 728  PLN,
 • Makroregion IV (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 074 632 PLN,
 • Makroregion V (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 164 176  PLN.

Do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów, po jednym na każdy makroregion.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19 z dnia 10.12.2019 r. (PDF, 966.79 KB) - aktualny - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: