Zakończony data naboru wniosków od 07.01.2019 do 11.02.2019

08.02.2019 r.
Unieważnienie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19

Aktualności

08.02.2019 r.
Unieważnienie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 7.01.2019 r. do dn. 11.02.2019 r. (do godz. 12.00).

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu którego celem będzie wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium).

Kryteria wyboru projektów

Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 5.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19.

Finanse

 • Alokacja na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19 z dn. 06.12.2018 r. (PDF, 979.55 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19.

Pytania i odpowiedzi

Ewa Krawczyk, tel.: 22 661 19 28, adres e-mail: ewa.krawczyk@mrpips.gov.pl