Z uwagi na konieczność rozszerzenia i doprecyzowania definicji wskaźnika dotyczącego osób objętych wsparciem szkoleniowym w ramach deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, o kluczowych realizatorów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, odpowiedzialnych za proces deinstytucjonalizacji, tj. zarówno za sprawy profilaktyki i wsparcia rodziny na poziomie samorządu gminy, jak i rozwoju pieczy zastępczej oraz usamodzielnień, Instytucja Organizująca Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18 (II Oś priorytetowa "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" PO WER, Działanie 2.8 "Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym") podjęła decyzję o anulowaniu naboru wniosków.

Zakończony data naboru wniosków od 31.12.2018 do 29.04.2019

Aktualności

26.04.2019
Anulowanie naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18

29.03.2019
Zmiana regulaminu konkursu

29.03.2019
Prezentacja ze spotkania informacyjnego

21.03.2019
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dn. 26.03.2019 r.

15.02.2019
Wydłużenie terminu naboru wniosków

15.01.2019
Wydłużenie terminu naboru wniosków

14.12.2018
Odpowiedź na pytanie dot. jednego z kryteriów dostępu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.12.2018 r. (od godz. 0.00) do dnia 29.04.2019 r. (do godziny 12:00).

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu są szkolenia dla władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej, zachęcenie władz samorządowych do dokonywania przekształceń struktury pieczy zastępczej na ich terytorium i uświadomienie korzyści, jakie deinstytucjonalizacja niesie nie tylko wychowankom pieczy, ale całej społeczności.

Kryteria wyboru projektów

Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 5.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18.

Finanse

 • Alokacja na konkurs wynosi: 9 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18 z dnia 29.03.2019 r. - aktualny (PDF, 839.86 KB)

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18.

Pytania i odpowiedzi

Katarzyna Płoszaj-Mazurek, tel.: 22 661 19 55, adres e-mail: katarzyna.mazurek-ploszaj@mrpips.gov.pl