Zakończony data naboru wniosków od 31.01.2020 do 30.04.2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług"

Wyniki naboru

16.06.2021
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1b
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1b

02.06.2021
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu - typ 1b

26.02.2021

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1b

19.11.2020

Cząstkowa i końcowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

18.11.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu

18.11.2020

Szósta cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

29.10.2020

Piąta cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

05.10.2020
Czwarta, cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

23.09.2020
Trzecia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

15.09.2020
Ostatnia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1a

Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1a

15.09.2020
Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu

8.09.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

8.09.2020
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 3

27.08.2020
Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1a

30.07.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 4

Końcowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 4

27.07.2020
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1b

24.07.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1a

08.07.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 4

Informacje o naborze

Aktualności

06.07.2021 r.
Podpisano kolejne 2 umowy o dofinansowanie projektu

16.06.2021 r.
Cząstkowa i zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1b

09.06.2021 r.
Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20

02.06.2021 r.
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu - typ 1b

30.04.2021 r.
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu - typ 1b

26.02.2021 r.
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach II rundy konkursu - typ 1b

05.01.2021 r.
Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów

03.12.2020 r.
Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów

19.11.2020 r.
Cząstkowa i końcowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

18.11.2020 r.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu - typ 3

18.11.2020 r.
Szósta, cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy - typ 1b

03.11.2020 r.
Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektów

29.10.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy - typ 1b

09.10.2020 r.
Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów

05.10.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

23.09.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

15.09.2020
Ostatnia cząstkowa oraz zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1a

15.09.2020
Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

8.09.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu

8.09.2020
Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach II rundy konkursu - typ 3

27.08.2020
Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1a

30.07.2020
Cząstkowa i końcowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu

27.07.2020
Kolejna lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach I rundy konkursu - typ 1b

24.07.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1a

08.07.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu

01.07.2020
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach I rundy konkursu

13.05.2020
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach II rundy konkursu

23.04.2020
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów

16.04.2020
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach I rundy konkursu

24.03.2020
Kolejna zmiana regulaminu konkursu

24.03.2020
Infolinia dotycząca konkursu na utworzenie CUS

04.03.2020
Zmiana regulaminu konkursu

26.02.2020
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - część II

19.02.2020
Wydłużenie terminu naboru wniosków

03.02.2020
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane

 • I runda: od 31.01 do 31.03.2020 (do godz. 12:00)
 • II runda: od 31.03 (od godz. 12:01) do 30.04.2020 (do godz. 12:00)

Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego - gmina.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi 100 000 000,00 zł. Do dofinansowania zostanie wybranych 30 projektów.

Szczegółowy podział alokacji na typy i wartości projektów przedstawia się następująco:

 • Typ 1: 38,75% alokacji - 38 750 000,00 PLN – zostanie przeznaczone na dofinansowanie łącznie 14 projektów, w ramach których zostaną utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązania dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych wpisujących się we wskazany  typ 1, przy czym:
  • 10% alokacji - 10 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone dla gmin liczących poniżej 5 000 mieszkańców (4 projekty po max. 2 500 000,00 PLN),
  • 18,75% alokacji – 18 750 000,00 PLN - zostanie przeznaczone dla gmin liczących między 5 000 a 99 999 mieszkańców (6 projektów po max. 3 125 000,00 PLN),
  • 10% alokacji - 10 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone dla gmin miejskich –  miast liczących od 100 000 mieszkańców (4 projekty po max. 2 500 000,00 PLN).
 • Typ 2: 40% alokacji - 40 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach których zostaną utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązania dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych, wpisujące się w typ 2, dla gmin i miast do 100 000 mieszkańców (8 projektów po max. 5 000 000,00 PLN).
 • Typ 3: 11,25% alokacji – 11 250 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach których zostanie utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązanie dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych, wpisujące się w typ 3, tj. dla gmin miejskich –  miast liczących od 100 000 mieszkańców (4 projekty po max. 2 812 500,00 PLN).
 • Typ 4: 10% alokacji - 10 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach których zostanie utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązanie dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych, wpisujące się w typ 4, tj. miasta na prawach powiatu (4 projekty po max. 2 500 000,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 z dnia 24.03.2020 r. (PDF, 853.78 KB) - AKTUALNY - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VI regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu:

Informacje dotyczące konkursu: Grażyna Klinke, tel.: 22 661 19 19, adres e-mail: grazyna.klinke@mrpips.gov.pl