Zakończony data naboru wniosków od 31.12.2018 do 25.03.2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Aktualności

04.12.2019
Podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie projektu

05.11.2019
Podpisano 1 umowę o dofinansowanie projektu

13.09.2019
Lista projektów wybranych do dofinansowania - ostatnia lista cząstkowa oraz zbiorcza lista projektów

05.09.2019
Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursów nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18, POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 i POWR.02.20.00-IP.03-00-004/18

29.07.2019
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej (makroregion wschodni)

26.07.2019
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

18.06.2019 r.
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

10.04.2019 r.
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

18.02.2019 r.
Wydłużenie terminu naboru wniosków

14.02.2019 r.
Najczęściej zadawane pytania

15.01.2019 r.
Wydłużenie terminu naboru wniosków

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.12.2018 r. (od godz. 0:00) do dn. 25.03.2019 r. (do godz. 12:00).

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • Administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • Stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • Samorząd gospodarczy i zawodowy
 • Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • Uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • Jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • Przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu są szkolenia i podniesienie kompetencji przedstawicieli  jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy, która wprowadziła szereg nowych rozwiązań, zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny, a także doskonalenia systemu pieczy zastępczej.

Kryteria wyboru projektów

Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 5.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18

Finanse

Alokacja na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 wynosi 18 346 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 z dnia 18.02.2019 r. - aktualny (PDF, 629.93 KB)

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18.

Pytania i odpowiedzi

14.02.2019
Najczęściej zadawane pytania

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu: tel. 22 661 19 53, e-mail: ewelina.bubrzyk@mrpips.gov.pl