Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr 02.06.00-IP.03-00-007/18 "Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich"

Zakończony data naboru wniosków od 31.12.2018 do 31.01.2019

Aktualności

05.09.2019
Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursów nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 oraz POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18

04.07.2019
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

09.05.2019
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

07.02.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

29.01.2019
Zmiana w regulaminie konkursu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.12.2018 r. do 31.01.2019 r. (do godz. 12.00).

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) będący organizacją pozarządową, mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń dotyczących równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (min. 3 szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

Ponadto, podmiotami uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, zgodnie z SzOOP są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wyposażenie osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w kompetencje w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, tj.:

 • kryteria merytoryczne oraz dostępu oceniane w systemie 0-1,
 • kryteria dostępu,
 • kryteria horyzontalne,
 • kryteria merytoryczne,
 • kryteria premiujące.

Finanse

 • Alokacja na konkurs wynosi: 1 928 062,50 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18 z dnia 29.01.2019 r. - aktualny
(PDF, 998.47 KB) - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi