Zakończony data naboru wniosków od 01.10.2017 do 13.11.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17 na realizację projektów w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju, kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Aktualności

08.05.2018 r.
Podpisano umowy o dofinansowanie projektów

16.03.2018 r.
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej - makroregion południowy

9.02.2018 r.
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

11.01.2018 r.
Lista projektów wybranych do dofinansowania

09.01.2018 r.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

06.12.2017 r.
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej

27.11.2017 r.
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

23.10.2017 r.
Wydłużenie terminu naboru wniosków

Informacja o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.10.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 13.11.2017 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • instytucje publiczne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt. 7.2 i 7.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17.

Finanse

 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 5 585 000,00 PLN.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.
 • Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu. Nie jest dopuszczalne zaokrąglanie w górę wartości de facto niższych niż 3,00%  (jak np. 2,95% albo 2,99%), w związku z czym ustalenie w projekcie wkładu własnego w wysokości poniżej 3,00 % wartości projektu ogółem, skutkować będzie odrzuceniem projektu w związku z niespełnieniem kryterium horyzontalnego nr 4 (zgodność projektu ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17 z dn. 23.10.2017 r. (PDF, 879.72 KB) - opis zmian

Poprzednie wersje dokumentów:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 8 Regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17.

Pytania

Paulina Pólkowska, tel. 22 461 63 34, e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl