Najbliższe

 
25.09.2020, godz. 11:00  – 14:00

Temat spotkania

Spotkanie będzie służyło wyjaśnieniom zapisów regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów. Przedstawiciele MRPiPS odpowiedzą na pytania dotyczące treści regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Projekty w konkursie będą realizowane i rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi.

Konkurs ogłaszany jest w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałania 1.51 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Alokacja na konkurs wynosi 100 000 000,00 zł.

Link do naboru: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.01.05.01-ip.03-00-00120

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem konkursu i przesłanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania na adres mailowy: ozn@efs.mrpips.gov.pl do dnia 23 września 2020 r.

Do kogo jest skierowane?

Ze względu na kwestie techniczne i organizacyjne, na spotkanie zapraszamy wyłącznie przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie, którzy:

  • a. posiadają status organizacji pozarządowej, które zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub
  • b. posiadają status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadzili do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.

Informacje dotyczące konkursu: Wioletta Olechno, tel.: 22 661 19 61, adres e-mail: ozn@efs.mrpips.gov.pl

Termin i forma spotkania

Spotkanie informacyjne odbędzie się w formie wideokonferencji (przy użyciu narzędzia informatycznego microsoft teams) w dniu 25 września 2020 r. (piątek) w godz. 11.00-14.00.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Z uwagi na kwestie techniczne i organizacyjne, uprzejmie informujemy o możliwości zgłoszenia wyłącznie jednego przedstawiciela Wnioskodawcy.

Uwaga! Szczegóły organizacyjne (link) dotyczące udziału w wideokonferencji zostaną przekazane na adresy poczty elektronicznej osób zarejestrowanych, najpóźniej na godzinę przed spotkaniem.

Prezentacja

Prezencja dotycząca założeń konkursu nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami" (PDF, 973.51 KB)