Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działań 1.3 i 1.4 w Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” oraz Działań 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 i 2.20 w Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”.

Instytucja Pośrednicząca - instytucja, do której instytucja zarządzająca deleguje część funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem programu, odnoszącą się do priorytetu operacyjnego, działania albo projektu.

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Bracka 4b
00-502 Warszawa

tel. (22) 661 19 01

e-mail: kontakt@efs.mrpips.gov.pl